Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych

- istnieje od 1996 r.

O Wydawnictwie

Instytut Studiów Podatkowych w ramach działalności naukowej i edukacyjnej publikuje i upowszechnia wydawnictwa książkowe z dziedziny prawa finansowego i podatkowego. Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych powstało w 1996 roku i jako jedno ze swoich zadań statutowych wskazuje popularyzację wiedzy z dziedziny nauk prawnych. Posiada w swoim dorobku blisko 300 książek z serii wydawniczej „Prawo podatkowe” w tym monografii naukowych, komentarzy i podręczników. Wydawnictwo publikuje książki, czasopisma oraz najlepsze monografie naukowe, które zostaną zaakceptowane przez Radę Wydawnictwa oraz przejdą rzetelny proces recenzyjny. W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką wydawanej monografii, nie zaś pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie. Wydawnictwo stosuje standardy etyczne zgodne z COPE. Szczegóły dotyczące zasad etyki stosowanych w Wydawnictwie znajdują się tutaj [Standardy etyki ISP]. Zasady funkcjonowania zostały oparte o najlepsze międzynarodowe praktyki wydawnicze. Wydawnictwo stosuje otwarty model recenzji naukowej. ISP jako Wydawca ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie naruszenia praw autorskich i plagiatu. Wszystkie prace kierowane do publikacji sprawdzane są w systemie antyplagiatowym. Rodzaje publikowanych prac to: monografie naukowe jedno- i wielo- autorskie jak również książki popularnonaukowe. Wydawnictwo ISP jest również wydawcą czasopisma naukowego „Doradztwo podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” (https://isp- bisp.pl/).

Tematyka jaką podejmują publikacje Wydawnictwa ISP to zagadnienia z zakresu nauk prawnych a w szczególności prawa finansowego i podatkowego. Realizacja zadań w tej specjalizacji tematycznej zapewnia wypełnienie niszy i zaspakaja potrzeby zarówno nauki jak i praktyków prawa podatkowego. Wydawca kładzie nacisk aby publikacje poruszały aktualne i ważne zagadnienia wnoszące istotny wkład w rozwój nauki. Wydawnictwo publikuje prace w języku polskim (praca zawiera tytuł, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku angielskim) oraz jeśli tematyka pozwala na umiędzynarodowienie publikacji w języku angielskim. Celem upowszechnienia publikowanych przez ISP monografii naukowych w skali światowej Wydawca udostępnia je w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz w branżowych portalach. Wybrane publikacje naukowe dostępne są na zasadach Open Science.