Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych

- istnieje od 1996 r.

Dla Recenzentów

Kwalifikacja manuskryptów monografii naukowych i procedura recenzji

Dzieła zgłoszone do publikacji w Wydawnictwie Instytutu Studiów Podatkowych w pierwszej kolejności są weryfikowane pod kątem zgodności z wymogami formalnymi Wydawnictwa. Manuskrypty, które nie spełniają wymogów są odrzucane. Publikacja zgodna z wymogami formalnymi kierowana jest do  zaopiniowania przez Radę Wydawnictwa pod kątem zgodności tematycznej z planem wydawniczym. Po wstępnej akceptacji do zaopiniowania publikacji przydzielany jest recenzent. Celem recenzji jest ocena materiału oraz sformułowanie uwag dla Autora jak również wskazanie Wydawnictwu swojej rekomendacji na temat publikacji pracy. Opinia wydawana jest na podstawie dokumentu „Zgłoszenie publikacji” [wzór] oraz manuskryptu. Wnioski są przekazywane do Wydawnictwa w postaci „Kwestionariusza recenzji” [wzór].

Autorstwo

Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które  miały wkład w powstanie pracy. Ghostwriting i guest autorship stanowiące przejaw nierzetelności naukowej uznaje się za przekroczenie zasad etycznych. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie został wskazany jako autor lub nie wspomniano o nim w podziękowaniu. Z guest authorship („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to podano ją jako autora/współautora publikacji. Autor zobowiązany jest ujawnić źródła finansowania pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację. Artykuły składane do Wydawnictwa mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami, nie naruszającymi praw autorskich osób trzecich oraz dotychczas nie były opublikowane i nie zostały złożone w innym wydawnictwie. W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wydawcę. Autor przekazuje do Wydawcy wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł (w tym fotografie, rysunki) zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. W przypadku naruszenia praw autorskich innych osób Wydawca, informuje o możliwości popełnienia przestępstwa / nieetycznym działaniu instytucję przy, której afiliowany jest Autor/rzy.

Recenzja

Recenzent jest recenzentem niezależnym czyli nie powiązanym z autorem, afiliowanym do innej jednostki naukowej, nie będący recenzentem w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym. Recenzent dobierany jest pod kątem zgodności tematycznej jak również musi posiadać minimum stopień doktora habilitowanego. Przed przystąpieniem recenzent składa oświadczenie dotyczące:  

1. Braku bezpośrednich relacji osobistych z Autorem (pokrewieństwo, konflikt, związki prawne)

2. Braku bezpośredniej współpracy naukowej

3. Braku podległości zawodowej.

Wzór dokumentu znajduje się tutaj [wzór]. Wydawca dokłada wszelkich starań aby recenzje prac wykonywane były w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące, jednak termin ten w szczególnych przypadkach (np. dostępność recenzentów) może ulec zmianie. Prośby o recenzję wysyłane są do recenzentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Recenzent otrzymuje nadesłany manuskrypt do recenzji dopiero po podjęciu się zlecenia. Na wcześniejszym etapie recenzent uzyskuje jedynie informacje o dziedzinie i zakresie tematycznym pracy zawarte w dokumencie zgłoszenia. Recenzja musi mieć formę pisemną i musi jednoznacznie wskazywać rekomendację recenzenta dotyczącą przyjęcia pracy do publikacji lub jej odrzuceniu. Opinia recenzenta zostaje opracowana na podstawie kwestionariusza recenzji [wzór]Recenzent zobligowany jest do weryfikacji poziomu merytorycznego, oryginalności stawianych tez i zasadności podejmowanych badań, metodologii, poprawności formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z bieżącą wiedzą i wykonana terminowo. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych.

Warunkowe przyjęcie utworu do wydania

Po przeprowadzeniu recenzji Autor otrzyma recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej na piśmie i przygotowuje poprawioną wersję utworu. Wszelkie kontakty między Autorem i Recenzentem do czasu opublikowania pracy powinny odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa ISP.

Po otrzymaniu opinii Recenzenta Rada Wydawnictwa podejmuje decyzję o sposobie i terminie wydania jak również nakładzie wersji drukowanej oraz sposobie upowszechnienia i skierowaniu jej do odpowiednich baz zasobów naukowych. O decyzji Wydawnictwa dotyczącej publikacji pracy autor / autorzy jest informowany mailowo. W przypadku pozytywnej decyzji kolejnym etapem jest podpisanie umowy wydawniczej. Po zakończeniu procedury kwalifikacji i recenzji praca zostaje poddana obróbce redakcyjnej.

Wydawnictwo ISP zachowuje sobie prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu.