Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych

- istnieje od 1996 r.

Standardy etyczne

Etyka publikacyjna Wydawnictwa Instytutu Studiów  Podatkowych

Wydawnictwo ISP stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE – Committee on Publication Ethics. 1. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Rada Wydawnicza, biorąc pod uwagę profil Wydawnictwa, tematykę, oryginalność i przydatność dla odbiorców (przedstawicieli nauki i praktyków prawa).  2. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych. Wszystkie prace kierowane do publikacji są sprawdzane w systemie antyplagiatowym. 1. Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła). 2. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu. 3. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny. 4. Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój nauki. Ponadto prowadzi politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali międzynarodowej. 5. Recenzja wydawnicza utworu jest wewnętrznym dokumentem Wydawnictwa. 6. Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty. 7. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Etyka publikacyjna Wydawnictwa Instytutu Studiów  Podatkowych

Wydawnictwo ISP stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE – Committee on Publication Ethics.

1. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Rada Wydawnicza, biorąc pod uwagę profil Wydawnictwa, tematykę, oryginalność i przydatność dla odbiorców (przedstawicieli nauki i praktyków prawa). 

2. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych. Wszystkie prace kierowane do publikacji są sprawdzane w systemie antyplagiatowym.

1. Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).

2. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.

3. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.

4. Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój nauki. Ponadto prowadzi politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali międzynarodowej.

5. Recenzja wydawnicza utworu jest wewnętrznym dokumentem Wydawnictwa.

6. Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.

7. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zasady etyczne obowiązujące Autorów

1. Autor jest zobowiązany do przekazania Wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych Wydawnictwach).

2. Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w przygotowanie pracy.

3. Autor zapewnia, że przekazane Wydawnictwu prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez Wydawnictwo nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

4. Przekazane przez Autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych autorskich, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.

5. W przypadku prac zbiorowych Autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.

Szczegółowy opis procesu recenzji jest opublikowany na stronie internetowej Wydawnictwa i znajduje się tutaj.

Zasady etyczne obowiązujące Autorów

1. Autor jest zobowiązany do przekazania Wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych Wydawnictwach).

2. Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w przygotowanie pracy.

3. Autor zapewnia, że przekazane Wydawnictwu prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez Wydawnictwo nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

4. Przekazane przez Autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych autorskich, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.

5. W przypadku prac zbiorowych Autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.

Szczegółowy opis procesu recenzji jest opublikowany na stronie internetowej Wydawnictwa i znajduje się tutaj.

Dokumenty do pobrania