Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych

- istnieje od 1996 r.

Dla Autorów

Zapraszamy Autorów zainteresowanych wydaniem swoich publikacji w Wydawnictwie Instytutu
Studiów Podatkowych do zapoznania się z dokumentami poniżej.

Sposób zgłaszania i wymogi redakcyjne​

Zwracamy się z prośbą do Autorów o wypełnienie dokumentu zgłoszenia [wzór] oraz przesłanie go wraz z manuskryptem drogą mailową na adres mailowy natalia.wolska@isp-modzelewski.pl

Sposób zgłaszania i wymogi redakcyjne​

Zwracamy się z prośbą do Autorów o wypełnienie dokumentu zgłoszenia [wzór] oraz przesłanie go wraz z manuskryptem drogą mailową na adres mailowy andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl

Wymogi dla manuskryptu

Prosimy o przygotowanie dokumentu w formie pliku tekstowego w formacie *rtf lub *doc , *docx. Czcionka 12 punktów Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza. W pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów. Ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy. Każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze). Fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu (dopuszcza się pliki dobrej jakości w formacie *pdf lub *jpg). Wykresy – wykonane w Adobe Illustrator, Corel Draw lub Microsoft Excel. Rysunki – w postaci plików *cdr, *ai lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji. Opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu. Proponowany wzór to: 

1. Nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. Jeżeli liczba autorów nie przekracza trzech, podaje się wszystkie nazwiska, jeśli autorów jest więcej niż trzech, należy zacytować trzech i dodać „i in.”,

2. Tytuł pracy w pełnym brzmieniu kursywą (pismem pochyłym),

3. Jeśli praca jest częścią książki zbiorowej, należy zastosować zapis [w:] i podać pismem pochyłym tytuł książki, a następnie nazwisko i inicjały redaktora poprzedzone skrótem „red.”,

4. Miejsce wydania,

5. Wydawnictwo (opcjonalnie),

6. Rok,

7. Pierwsza i ostatnia strona pracy


Najdogodniejszy jest układ alfabetyczny, według nazwisk autorów.

Grzegorzewska S., System oświatowy Niemiec, Wydawnictwo Kaczmarczyk i sp., Kielce 2001, s. 49–88.

Kowalska C.D., Miklaszewska B., Nowacka T. i in., System szkolnictwa we Włoszech [w:]

Systemy oświatowe w krajach europejskich, red. K. Polanecki, Wydawnictwo

Oświatowe, Wrocław 2019, s. 12–59.

Przykładowy zapisu bibliografii [plik]

Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich. W przypadku tekstów/fragmentów wcześniej publikowanych konieczna jest zgoda Wydawcy w ustalonej formule oraz opatrzenie tekstu stosownym przypisem.

Wydawnictwo ISP zachowuje sobie prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu. 

Wymogi dla manuskryptu

Prosimy o przygotowanie dokumentu w formie pliku tekstowego w formacie *rtf lub *doc , *docx. Czcionka 12 punktów Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza. W pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów. Ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy. Każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze). Fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu (dopuszcza się pliki dobrej jakości w formacie *pdf lub *jpg). Wykresy – wykonane w Adobe Illustrator, Corel Draw lub Microsoft Excel. Rysunki – w postaci plików *cdr, *ai lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji. Opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu. Proponowany wzór to: 

1. Nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. Jeżeli liczba autorów nie przekracza trzech, podaje się wszystkie nazwiska, jeśli autorów jest więcej niż trzech, należy zacytować trzech i dodać „i in.”,

2. Tytuł pracy w pełnym brzmieniu kursywą (pismem pochyłym),

3. Jeśli praca jest częścią książki zbiorowej, należy zastosować zapis [w:] i podać pismem pochyłym tytuł książki, a następnie nazwisko i inicjały redaktora poprzedzone skrótem „red.”,

4. Miejsce wydania,

5. Wydawnictwo (opcjonalnie),

6. Rok,

7. Pierwsza i ostatnia strona pracy


Najdogodniejszy jest układ alfabetyczny, według nazwisk autorów.

Grzegorzewska S., System oświatowy Niemiec, Wydawnictwo Kaczmarczyk i sp., Kielce 2001, s. 49–88.

Kowalska C.D., Miklaszewska B., Nowacka T. i in., System szkolnictwa we Włoszech [w:]

Systemy oświatowe w krajach europejskich, red. K. Polanecki, Wydawnictwo

Oświatowe, Wrocław 2019, s. 12–59.

Przykładowy zapisu bibliografii [plik]

Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich. W przypadku tekstów/fragmentów wcześniej publikowanych konieczna jest zgoda Wydawcy w ustalonej formule oraz opatrzenie tekstu stosownym przypisem.

Wydawnictwo ISP zachowuje sobie prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu.